Nowa Wiadomość | PQ2019

Nowa Wiadomość | PQ2019

Interaktywna instalacja przygotowana i prezentowana w ramach programu głównego Praskiego Quadriennale 2019.

“Nowa Wiadomość” (“New Message”) to interaktywna instalacja przygotowana i prezentowana w ramach programu głównego Praskiego Quadriennale 2019 – Wystawy Młodych Twórców / Wystawy Studenckiej. Twórcy projektu zadawali w nim pytanie o to, co chcielibyśmy powiedzieć innej cywilizacji, gdybyśmy mogli wysłać do niej wiadomość. “Chcemy opowiedzieć historię na ogromną skalę i rozpocząć kosmiczny dialog, na jaki być może nikt wcześniej się nie odważył” – piszą artyści o swojej pracy. Opiekunem merytorycznym projektu był Paweł Janicki, jeden z autorów nagrodzonej Złotym Medalem PQ2015 instalacji “Post-Apocalypsis”.

50 lat po lądowaniu człowieka na księżycu grupa polskich młodych twórców podejmuje artystyczne wyzwanie wysłania “nowej wiadomości” i wejścia “w kosmiczny dialog” z inną cywilizacją. W ramach projektu “Nowa Wiadomość” zbierane były obrazy, materiały wideo i materiały dźwiękowe z całego świata, a imienne zaproszenia do przesłania wiadomości trafiły do tej pory do ponad 2000 osób oraz instytucji. W zamyśle twórców miały one stworzyć wspólne, egalitarne pozdrowienie i opowieść o tym, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Wiadomość ta została zapisana w wodzie za pomocą specjalnie zaprojektowanej interaktywnej instalacji.

Zespół twórców projektu tworzyli: Anna Kaczkowska (koncepcja wystawiennicza, scenografia), Tomasz W. Miśtura (koncepcja kuratorska, identyfikacja wizualna), Elżbieta Kowalska (kod, experience design), Anna Rogóż (system design), Ewelina Lesik (wideo), Piotr Brożek (wideo). Artyści pracowali pod opieką merytoryczną Pawła Janickiego, który cztery lata temu – jako jeden z twórców polskiej ekspozycji narodowej “Post-Apocalypsis” – został nagrodzony Złotym Medalem PQ.

Więcej informacji o projekcie:
www.new-message.pl

Projekt “Nowa Wiadomość” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Producentem wszystkich polskich wystaw w ramach programu głównego PQ2019 jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

 

[english]

“New Message” is an interactive installation created and presented as part of the main program for the Prague Quadrennial 2019 – Student Exhibition / Exhibitions of Young Artists. Artists form the project pose this question: what would we even like to say to another civilization if it were possible to send such a message. “We want to tell a history on such a vast scale and initiate a cosmic dialog, something perhaps, one has never dared to do before,” write the artists about their work. The project is under the guidance of Paweł Janicki, one of the creators of the PQ2015 Gold Medal winning installations “Post-Apocalypsis.”

50 years after man landed on the moon they take on the artistic challenge to send a “New Message,” and enter “into a cosmic dialog” with another civilization. Part of the project “New Message,” consists of collected images, video, and audio materials from around the world, and these personal invitations to transmit messages have so far reached more than 2000 people and institutions. The intention of the artists is to create a common greeting and story about who we are, and where we have come from. The message will be written in water with the aid of a specially designed, interactive installation.

The creators of the project are: Anna Kaczkowska (exhibition concept and scenography), Tomasz W. Miśtura (curatorial concept and graphic design), Elżbieta Kowalska (programmer and experience design), Anna Rogóż (system design), Ewelina Lesik (video), Piotr Brożek (video). The artists have been working under the guidance of Paweł Janicki, who, as one of the creators of the Polish exhibition “Post-Apocalypsis” from four years prior, won the Gold Medal at PQ.

Lear more about the project:
www.new-message.pl
The project was produced by The Zbigniew Raszewski Theatre Institute as part of the main program of the Prague Quadriennial 2019. Financed by the Polish Ministry of Culture and National Heritage.

TWÓRCY O PROJEKCIE NEW MESSAGE

Niezwykła przygoda przed nami! Chcemy opowiedzieć historię na ogromną skalę i rozpocząć kosmiczny dialog, na jaki być może nikt wcześniej się nie odważył. I w ten sposób przedstawić nas samych.

Nie wahaliśmy się zaprosić wszystkich tych, którzy chcieliby się wypowiedzieć we własnym imieniu. Reprezentować, a nie być reprezentowanymi. Wspólnie stworzyć nowoczesne pozdrowienie skierowane do innych cywilizacji w nieznanych rejonach wszechświata. Zaproszenie do współpracy wysłaliśmy tysiącom osób na całym świecie — to od nich pochodzą liczne obrazy, dźwięki, wideo i gesty, które mają zostać wysłane do Obcych, tam, gdzieś w kosmosie.

Te różnorodne, zebrane informacje zostaną zapisane w wodzie. W medium, o którym myślimy, że jest dla nas reprezentatywne i uniwersalne, z którego składają się ciała wszystkich istot żywych na naszej planecie. W 2019 roku, pół wieku po pierwszym lądowaniu na Księżycu, bez względu na przeszkody i ograniczenia, zdecydowaliśmy się objąć cały świat i zapisać go w kroplach cieczy. A kiedy nadejdzie dzień, tak sformułowaną informację wysłać lub oddać naturze. Po to też zaprojektowaliśmy laboratorium, gdzie Nowa wiadomość jest ciągle dopracowywana, prezentowana i przekształcana w swoją ostateczną płynną formę.

Polski projekt to szansa, aby stworzyć wspólną opowieść o naszym świecie i naszych czasach. Przejrzeć się we współczesności niczym w lustrze i może właśnie w owym odbiciu doszukiwać się odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

[english]

A great adventure lies ahead! Through a cosmic dialogue there will be the telling of a tale which has likely never before been told on such a massive scale: the story of us. We dared to invite anyone who felt they can speak for themselves. We are not represented, we ourselves represent. It is the creation of a modern greeting aimed towards another civilization in unknown regions of the universe. We’ve sent thousands of invitations to people around the world to join our open call. From them we collected numerous images, sounds, videos, and movements that will be sent to Others out there, in space.

The variety of these forms is now being stored within a vast yet fundamental medium — water. According to many, the most representative component of every living creature on our planet and a substantial part of our bodies. In this extreme time of 2019, half-a-century since we landed on the Moon, we chose to diverge from limitation, aiming to encompass the world as a whole; and to save it within drops of liquid. When the moment arrives, it will either be sent out, or given back to nature — For Them / Us to know, who we were. In this laboratory we created, the New Message is being developed, shown, and continuously transformed as it enters its final liquid form.

The Polish project is a chance to create an egalitarian message of our world and our times, to see the double of our contemporaneity. Perhaps in this mirror-like reflection we will be able to find answers to the most enduring of our questions…

PQ2019 to największe na świecie wydarzenie poświęcone projektowaniu przestrzeni na potrzeby sztuk performatywnych. Ekspozycje i instalacje Praskiego Quadriennale prezentują scenografię jako szerokie spektrum praktyk – od scenografii scenicznej, projektowania kostiumów, światła i dźwięku, po nowe praktyki, takie jak site-specific performace, instalacje, działania w przestrzeni miejskiej czy kostium jako performans. Program Wydarzenia dopełniają warsztaty, spotkania, wykłady, a także specjalny program dla najmłodszej widowni.

Na PQ2019 (5-16 czerwca) można było zobaczyć wystawy z 79 krajów i regionów z udziałem ponad 800 artystów i wziąć udział w 600 performansach, warsztatach i wykładach.

Więcej szczegółów o polskich projektach na PQ 2019:
www.praskiequadriennale.pl.

[english]

PQ2019 is the largest event of exhibitions in the world dedicated to spacial design for the performing arts. Expositions and installations of the Prague Quadrennial present scenography in a wide spectrum of disciplines: from scenic, costume, lighting, and sound design, centered around new practices such as site-specific performance, installation, work with the city-space, and costume as performance. The program of events includes workshops, meetings, lectures, and other special programs for even the youngest of audiences.

For PQ2019 (5–16 June) it will be possible to view exhibitions for 79 countries and regions with the participation of over 800 artists, and take part in 600 performances, workshops, and lectures.

More details about the Polish project at PQ 2019 can be found at:
www.praskiequadriennale.pl

NOWA WIADOMOŚĆ – zdjęcia z PQ2019

Related

This website uses cookies Privacy Policy